top of page

Mnemosline® är en elektronisk enhet monterad på ett stöd i form av en ögonmask som levererar ljuspulser från lysdioder (λ 650 nm, strålningseffekt 7 μW, CE 0051 klass Iia), lämplig för att stimulera amplituden och regelbundenheten hos alfa hjärnvågor . Den har utformats främst för användning vid problem kopplade till minnesförlust, framför allt hos befolkningen som är över 60-år.                            Hos den yngre befolkningen, förutom att ha en effekt på minnet, påverkar samma användning också humör och sömn-väckningscykeln.

Jämfört med läkemedel som används för att producera kognitiv förbättring har den inga biverkningar (med undantag för epilepsi, se användarmanualen). Behandlingen måste pågå för att förhindra progressiv minnesförlust, vilket är oundvikligt när vi blir äldre. Det kostar bara en initial kostnad. För att uppnå optimalt resultat krävs engagemang, beslutsamhet och val av den lämpligaste tiden på dagen för att använda enheten.

 

VÅRT ARBETE
Under en 5 års period (2002-2007) genom initiativ från PROSENECTUTE (en nationell vårdgivare i Vicenza, Italien), testades över 1200 personer över 50 år från olika städer i provinsen Vicenza för MEMOTEST. De insamlade statistiska uppgifterna visade att över 1/3 av dessa individer hade en avsevärd grad av minnesunderskott (poäng <8 i RIVERMEAD-beteendeminnestestet). Sexhundra av dessa individer genomgick också elektroencefalogram (EEG) -testning, vilket visade att spårets amplitud minskade och hos alfakomponenten hos personer med kognitivt underskott, med en frekvensförskjutning från 12 till 8 Hz, i de mest uppenbara fallen .  
                                                            
MNEMOSLINE®-metoden användes på 200 personer med kognitivt underskott (övervakade dem varje dag i vårt Memory Center). Denna metod består av långvarig ljusstimulering centrerad på frekvensen hos de alfavågor som registrerats med hjälp av EEG. Med detta var det möjligt att erhålla en förbättring av minnet och samtidigt en ökning av alfa-rytmens amplitud och regelbundenhet (uppmätt genom spektraltäthet), tydligt hos 60% av de behandlade patienterna, medan en försämring observerades hos kontrollpersoner som inte genomgick behandling. Dessa resultat har en genomsnittlig statistisk signifikans (ANOVA) på p <0,01 och med toppar på p <0,001, i den mest responsiva populationen. Dessutom fanns det en förbättring av humöret (signifikant antidepressiv effekt, p <0,01), medan det var en markant försämring hos patienter som inte genomgick behandling.


SLUTSATSER
MNEMOSLINE®-enheten är en ögonmask som i stället för linserna innehåller två röda lysdioder (λ 650 nanometer, 7 μW strålningseffekt vid 2 cm, pulserad) med blixtfrekvens centrerad på frekvenserna i hjärnans alfarytm. Med tiden orsakar denna långvariga stimulering en ökning av amplituden och en förändring av frekvensen hos alfavågorna hos den person som utsätts för pulserad strålning. Det resultat som erhölls i 200 fall av de    som utsattes för långvarig behandling med Mnemosline-ögonmasken bekräftas av data som anges i litteraturen (Ferro Milone et Al., 2004 och Williams et al., 2006). Denna andra effekten bekräftades av oss och av andra i en äldre befolkning med minnesförlust. Den fysiologiska metod som antagits kan också utvidgas till en yngre befolkning för att förstärka deras arbetsminne (genom retino-thalamo-kortikala vägar), och dessutom för att förbättra deras humör och reglera deras sömn / vakna rytm (genom retino-hypotalamiska vägar).
MNEMOSLINE® är en ny enhet för att skydda ditt minne.

BEHANDLING MED INTERMITTENT LJUSSTIMULERING CENTRERAD PÅ FREKVENSERNA AV ALFA-AKTIVITETER REKOMMENDERAS ATT BÖRJA MED 10 MINUTSSESSIONER, ENLIGT "STANDARD" -PROGRAMMERING. FÖR ATT FÅ GÄNGLIGA RESULTAT SÅ KAN PATIENTEN UPPREPA SESSIONEN 2-3 GÅNGAR PER DAG, MINST 2-6 MÅNADER. PATIENTEN BÖR ALLTID HÅLLA ÖGONNA STÄNGDA UNDER BEHANDLINGEN.MEMORY är en extremt komplex funktion. Den omfattar effekter på kort, medellång och lång sikt och att involvera hela hjärnan, den kännetecknas också av specialiserade funktioner, såsom episodisk, semantisk, visuell-rumslig, arbetsminne etc. Denna sista är i förtid involverad i åldrandeprocessen. Intermittent Light Stimulation (ILS) som levereras av MNEMOSLINE® är en kraftfull utrustning för att stimulera rehabilitering av arbetsminne. En kort utflykt till minnets neuropsykopatologi möjliggör bättre förståelse för vad som händer när vi kommer ihåg eller när vi glömmer. Minne består i huvudsak av nervsystemets förmåga att lagra spår av korta (sekunder) eller långa (år) perioder av elektrokemiska signaler som skickas till nervcellen: NEURON. Den mänskliga hjärnan innehåller cirka 100 miljarder nervceller. Dessa är sammankopplade för att bilda ett NEURALT NÄTVERK. Förbindelser mellan nervceller bildas huvudsakligen av SYNAPS. Dessa kopplingar är inte permanenta, men förändras ständigt när stimuli upprepas. Dessa förändringar orsakar variationer i EFFEKTEN för varje SYNAPS, liksom bildandet av nya förbindelser, med andra ord SYNAPTISK PLASTICITET. Synaptisk förlust är den process som ligger bakom minnesförlust under åldrandet. Detta består av en progressiv nedgång i effektiviteten för varje synaps, tillsammans med en minskning av deras totala antal. Processen avslutas med programmerad nervcellsdöd: APOPTOSIS. Denna synaptiska förlust kännetecknas i sin tur av en minskning av syntesen och frisättningen av neurotransmittorer på presynaptisk nivå och av en minskning av neurotransmittorreceptorer på postsynaptisk nivå. Men på neuronmembrannivå sker en snabbare nedgång i lokala depolarisationshändelser. Den elementära processen, som ger upphov till överföring från korttids- till långtidsminne, sker huvudsakligen i en region i hjärnan som kallas hippocampus (djupt i temporalloben). Detta består i Long Term Potentiation (LTP) av den elektriska signalen som bland annat orsakar syntes av nya proteiner vid samma synaps. Denna process innefattar väsentligen en förstärkning av den postsynaptiska signalen som bestäms av konvergensen av två signaler i kort följd (tusendels sekund) med olika neurotransmittorer (till exempel acetylkolin och serotonin). Denna synaps är minnesnyckeln. Det är också känt som HEBB'S SYNAPSE. BRAIN WAVES i elektroencefalogrammet visar den elektrokemiska aktiviteten hos neuroner, dvs överföring av information från en neuron till en annan.

ALFA-VÅGORNA är bara en bråkdel av alla hjärnvågor som är synliga på elektroencefalogrammet, men åtminstone hos människor är de utan tvekan de viktigaste på grund av deras uthållighet och omfattningen av deras genomträngning. De är väl organiserade i vuxna ämnen, vaken med slutna ögon, dvs i ett tillstånd av fysisk och mental avkoppling. De sprids över hela hjärnan och kan betraktas som en faktor som styr andra typer av hjärnvågor, möjligen genom en process av ett vanligtvis hämmande slag. På detta sätt reglerar de också flödet av tankar och minnen.

Protokół badawczy został zatwierdzony przez Komitet Etyki Lekarzy w Vincenzie 2 stycznia 2004 oraz Komitet Etyczny SSN_USL Numer 6 w Vincenzie 26 lipca 2004. Procedura diagnozy i rekrutacji pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera oparta była na kryteriach Włoskiego Towarzystwa Neurologii. Celem badań była weryfikacja czy istnieją efektywniejsze mechanizmy stymulacji wspomagające funkcje utracone przez mózg. Podczas wcześniejszych badań przypadkowo odkryto, że przy poddawania pacjentów odpowiednimi częstotliwościami światła pulsacyjnego SLI przy wykorzystaniu Elektroencefalogramu zaobserwowano większy odzew (synchronizację) fal alfa u zweryfikowanych osób starszych w porównaniu z ogółem populacji.
 

W trakcie badań zadowoleni z odkrycia profesorowie stworzyli pierwsze prototypy urządzeń mnemosline i uruchomili procesu patentowy. Nazwę wymyślił Profesor Francesco Ferro Milone od MNEME- gr. pamięć, SLI-pulsacyjne światło po włosku Stimolazione Luminoza Intermittente, LINE – linia. Stworzono linię opatentowanych urządzeń mnemosline® do użytku diagnostycznego i terapeutycznego, wykorzystujące przerywane światło do neurorehablitacji synaptycznej plastyczności mózgu. Dane zgromadzone w badaniach uczonych pokazały, że 1/3 osób miała znaczące ubytki pamięci (wynik <8 w teście RIVERMEAD). 600 pacjentów poddanych zostało badaniu Elektroencefalogramem, które pokazały, że u badanych cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych amplituda śladów oraz komponent alfa zwalniają, co wiąże się z spadkiem częstotliwości z 12 na 8 Hz w najbardziej oczywistych przypadkach. 200 badanych podanych zostało zabiegom nową metodą mnemosline® (przy codziennym monitorowaniu w Ośrodku Pamięci). Długotrwała stymulacja światłem pulsacyjnym SLI na częstotliwości fal alfa monitorowana Elektroencefalogramem stała się zalążkiem do poprawy pamięci przy jednoczesnym zwiększeniu amplitudy oraz regularności fal (zmierzonej Gęstością Widmową) u 60% pacjentów przy jednoczesnym pogorszeniu się wyników u badanych niepoddanych zabiegom metodą MNEMOSLINE. Te wyniki niosły za sobą znaczącą wagę statystyczną (ANALIZA WARIANCJI, ANOVA) o Wartości p <0.01 a najwyższym punkcie Wartości p<0.001 u najbardziej responsywnych badanych. U badanych następowała również poprawa nastroju (znaczący efekt antydepresyjny Wartość p<0.001) przy jednoczesnym pogorszeniu nastroju u badanych niepoddanych zabiegom. Leczenie z wykorzystaniem przerywanego światła pulsacyjnego SLI zatrzymuje uwstecznianie funkcji pamięciowych, a po okresie 12 miesięcy daje stopniową poprawę w wynikach testowych. Z kolei u grupy kontrolnej zaobserwowano znaczące i progresywne pogorszenie się.

Następnie zaobserwowano, że różnice w natężeniu o częstotliwości kwantyfikowane przez określenie częstotliwości widmowej szeregu Fouriera elektroencefalogramu w odstępach 10 sekundowych badanych na 1024 Herców są bardziej naznaczone dłuższymi częstotliwościami fal (czerwone światło) i mniej naznaczone krótszymi częstotliwościami fal (niebieskie światło). Podczas terapii kask EEG pozwolił na monitorowanie fal alfa w czasie rzeczywistym. Wydajność Pamięci Operacyjnej badana była osobno przy użyciu testów psychicznych. Rezultaty otrzymane u 200 badanych poddanych długotrwałym zabiegom przy użyciu mnemosline® potwierdzają tezy literatury medycznej (Ferro Milone et AL., 2004 oraz Williams et AL., 2006).   

Lecznicze działanie urządzenia mnemosline® zostało zweryfikowane przez badających u osób starszych z zanikiem pamięci. Metoda została zaadoptowana do dalszych badań. Prowadzi do poszerzania wiedzy i zadawania pytań o pamięć operacyjną u młodszej grupy odbiorców poprzez ścieżki siatkówkowo-wzgórzowo-korowe czy polepszanie nastroju, regulowanie cyklu dobowego poprzez ścieżki siatkówkowo-podwzgórzowe.

KONKLUZJE
Korelacja między falami alfa a funkcjami kognitywnymi była źródłem spekulacji od początku badań elektroencefalogramu ponad 50 lat temu, dopiero w ostatnich 20 latach zdobyto dowody. Warto podkreślić, że fenomen synchronizacji rozumiany jako kooperacja komórek nerwowych, jest podstawą większości kognitywnych procesów mózgowych. Badania metody 
mnemosline® również pokazują w jaki sposób fale alfa, jako wskaźnik bodźców zmysłowych korelują z zapamiętywaniem poprzez zjawisko zapamiętywania selektywnego udokumentowane przez elektroencefalogram oraz funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). Ten aspekt pamięci sugeruje , że degradacja funkcji kognitywnych u osób starszych w czynnościach pamięciowych w początkowym stadium nie pochodzi od ogólnego zubożenia zdolności kognitywnych, ale raczej od selektywnego pogarszania się mechanizmów tłumienia i selektywności w kodowaniu, przetrzymywaniu i odzyskiwaniu. Do naszych rozważań musimy dodać wagę aspektu stymulacji wizualnej w pracy mózgu. Stymulacja wizualna jest kluczowa w syntezie białka wydzielanego przez neurony (BDNF), białko które jest niezbędne dla wzrostu i różnicowania neuronów oraz synaps. Dzięki BDNF uczymy się szybciej, pamiętamy lepiej i szybko reagujemy oraz opóźniamy proces starzenia się. Aktywuje ono szereg genów, rozwijających nowe komórki i ścieżki w mózgu. W tym kontekście obserwacja oraz analiza rezultatów uzyskanych prowadzą do konkluzji: Przerywane światło pulsacyjne SLI światła jednobarwnego na poziomie 650 nanometrów o częstotliwości fal alfa mózgu (8-12 Herców) może efektywnie wpływać na zapobieganie lub poprawę w przypadku chorób neurodegeneracyjnych mózgu, które progresywnie zmniejszają pamięć jak starcza demencja, otępienie. Pozytywne rezultaty można zaobserwować na dwa sposoby: Efekt krótkookresowy: przy użyciu mechanizmu rezonansu elektrycznego, przerywane światło pulsacyjne SLI poprawia synchronizację masy neuronowej, co prowadzi do poprawy pamięci, funkcji poznawczych. Aby osiągnąć taki efekt należy prowadzić długotrwałe sesje raz lub dwa razy dziennie przez 20 minut na przestrzeni 2-6 miesięcy. Efekt długookresowy: ciągłe oddziaływanie światła SLI na przestrzeni dłuższego okresu czasu (przekazywane przez siatkówkę oka jako impulsy elektryczne do mózgu sprzyja rozwojowi nowych połączeń między komórkami mózgu) stałe poprawianie się funkcji mózgu a również funkcji poznawczych. Procedura aplikacyjna nie niesie za sobą szkodliwych działań wtórnych na siatkówkę oka oraz mózg. Aplikacji nie można jedynie stosować u pacjentów cierpiących na epilepsję. Zaobserwowano również, że światło pulsacyjne SLI metody mnemosline® u pacjentów stosujących aplikację 10/20 minut dziennie przez 4 do 8 tygodni posiada działanie antydepresyjne, reguluje cykl dobowy. Te wyniki stały źródłem dalszych prac nad metodą mnemosline®. Powstały liczne prace dyplomowe (9): magisterskie, doktoranckie mi.in. dwie prace na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie w Padwie z promotorem profesor Francesca Pazzaglia. Powstało 10 publikacji w magazynach naukowych, 20 publikacji kongresowych.

image.png
bottom of page